• Phòng TKTB và Năng lượng (B3)

Phòng Thiết kế Thiết bị và Năng lượng (B3) được thành lập từ năm 1967, được quy định chức năng nhiệm vụ cụ thể bằng quyết định số: 223/CL-TCQL ngày 17/11/1979 của Bộ Cơ khí và Luyện kim.
Phòng thiết kế Thiết bị và Năng lượng là một đơn vị trực thuộc VIMLUKI, trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, phòng đã có nhiều lần thay đổi về cơ cấu tổ chức như: năm 2009, Viện sát nhập phòng Thiết bị nghiên cứu thử nghiệm (B5) vào phòng Thiết bị và Cơ giới hóa (B7) và giữ nguyên tên là Phòng Thiết bị và Cơ giới hóa (ký hiệu là B7); năm 2010, để phù hợp với điều kiện hoạt động mới Viện có quyết định hợp nhất phòng Thiết bị và Cơ giới hóa (B7) và phòng Thiết kế năng lượng (B8) lấy tên là Phòng thiết kế Thiết bị và Năng lượng (ký hiệu là B3).

Đối tác
MO MIEN NAM
Vimluki
cie
Bộ Công thương
Doi tac 5