• Phòng TKTB và Năng lượng (B3)

Tổng số gồm: 14 người, trong đó có:
+ Trình độ đại học và sau đại học: 10 người các chuyên ngành công nghệ chế tạo máy, chế tạo máy, điện tự động, điện hệ thống, điện tử viễn thông, tài chính kế toán.
+ Cao đẳng và trung cấp nghề: 04 người được đào tạo chuyên ngành cơ khí.

Đối tác
MO MIEN NAM
Vimluki
cie
Bộ Công thương
Doi tac 5